Ly ra khói

NGỪNG KINH DOANH

Ly nước không có gì tự nhiên biến ra một đám khói một cách khó hiểu, bảo đảm không có lửa nhưng vẫn có khói.